BẾN XE CẦU RÀO KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY (CẦU RÀO - HÀ NỘI)
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
4h55
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
5h30
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
7h20
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h40
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h55
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h40
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
18h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
18h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
19h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
20h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
4h55
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
5h30
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
5h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
6h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - YÊN NGHĨA
7h20
CTY VT HOÀNG NGÂN
80,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h40
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
7h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
8h55
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
9h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
10h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
11h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h20
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
12h40
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h40
CTY VT HOÀNG NGÂN
75,000
NGỪNG HOẠT ĐỘNG T2,3,4,5 HÀNG TUẦN ĐẾN 18/11/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
13h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
14h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 30/9/2020
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
15h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
16h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h15
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
17h45
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
18h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
18h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
100,000
ĐI CAO TỐC HN-HP
CẦU RÀO - GIA LÂM
19h30
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
CẦU RÀO - GIA LÂM
20h00
CTY BUS HẢI PHÒNG
80,000
ĐI QL5A
ĐIỆN THOẠI : 02253 625752 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0963.721589 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN