BẾN XE NIỆM NGHĨA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG TT GIỜ XE CHẠY BX NIỆM NGHĨA-BX YÊN NGHĨA (HN)
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
05h05
CTY XK THANH LONG
90,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
5h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
5h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h40
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h20
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
8h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA -YÊN NGHĨA
8h20
CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
8h40
CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h40
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
10h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
10h30
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
11h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
11h30
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h40
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h20
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h40
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h20
CTY XK THANH LONG
120,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h20
CTY XK THANH LONG
120,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h20
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
19h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
19h30
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
20h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
05h05
CTY XK THANH LONG
90,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
5h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
5h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
6h40
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h20
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
7h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
8h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA -YÊN NGHĨA
8h20
CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
8h40
CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
9h40
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
10h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
10h30
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
11h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
11h30
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
12h40
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h20
CTY XK THANH LONG
110,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
13h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h00
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
14h40
CTY XK THANH LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h20
CTY XK THANH LONG
120,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
15h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h20
CTY XK THANH LONG
120,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
16h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h20
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
17h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG ĐẾN 31/5/2021
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h20
CN CTY ĐOÀN XUÂN
120,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
18h40
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
19h00
CTY XK THANH LONG
110,000
TẠM NGỪNG
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
19h30
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
NIỆM NGHĨA - YÊN NGHĨA
20h00
CN CTY ĐOÀN XUÂN
90,000
ĐIỆN THOẠI : 02253.856255 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0912283119 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN