BẾN XE NIỆM NGHĨA KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG TT GIỜ XE CHẠY BX NIỆM NGHĨA-BX NƯỚC NGẦM (HN)
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
4h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
5h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h25
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h25
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
12h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
12h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h15
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h15
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
19h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
19h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
20h05
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
4h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
5h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
6h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h25
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
7h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
8h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
9h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
10h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h25
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
11h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
12h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
12h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h15
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
13h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
14h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
15h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h15
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
16h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
17h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h05
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
18h55
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
19h25
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
19h45
CTY VT HOÀNG LONG
120,000
NIỆM NGHĨA - NƯỚC NGẦM
20h05
CTY VT HOÀNG LONG
75,000
TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/05/2021
ĐIỆN THOẠI : 02253.856255 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0912283119 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN