BẾN XE VĨNH BẢO KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH ! CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐẾN BẾN ĐI XE ! CHÚC QUÝ KHÁCH THƯỢNG LỘ BÌNH AN !
BẢNG THÔNG TIN GIỜ XE CHẠY
TUYẾN ĐƯỜNG
GIỜ X.BẾN
HÃNG
VẬN TẢI
GIÁ VÉ (ĐỒNG)
GHI CHÚ
VĨNH BẢO - NGÃ TƯ GA
3h00
CTY TNHH ĐOÀN TRUNG ĐỨC
850,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
VĨNH BẢO - AYUN PA (GIA LAI)
3h30
CTY TNHH LƯU THU
600,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN DƯƠNG
5h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
150,000
10 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN TÂY
5h30
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - NIỆM NGHĨA
5h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h50
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VB - TT.THÁI NGUYÊN
6h00
CTY VT KẾT ĐOÀN
100,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h05
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
6h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h15
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h45
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
7h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - GIA LÂM
7h15
HTX QUANG VINH
65,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
7h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
7h45
HTX QUANG VINH
30,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
8h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
8h45
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
9h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
9h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - VIỆT TRÌ
11h15
CTY VT HOÀNG HÀ
135,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
12h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN DƯƠNG
12h30
CTY VT KẾT ĐOÀN
150,000
10 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO-HÒA BÌNH (BÌNH AN)
12h30
CTY TM HẢI AN HB
100,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - GIA LÂM
13h15
HTX QUANG VINH
65,000
VINH BẢO - NIỆM NGHĨA
13h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - SƠN TÂY
13h30
CTY CP OTO HÀ TÂY
95,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h40
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
14h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h05
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h10
CTY VINH QUANG
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h15
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h20
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h30
HTX QUANG VINH
30,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h45
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - NGÃ TƯ GA
3h00
CTY TNHH ĐOÀN TRUNG ĐỨC
850,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
VĨNH BẢO - AYUN PA (GIA LAI)
3h30
CTY TNHH LƯU THU
600,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h05
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN DƯƠNG
5h15
CTY TNHH KẾT ĐOÀN
150,000
10 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
5h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN TÂY
5h30
CTY TNHH VT KẾT ĐOÀN
80,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - NIỆM NGHĨA
5h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
5h50
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VB - TT.THÁI NGUYÊN
6h00
CTY VT KẾT ĐOÀN
100,000
TẠM DỪNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h05
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
6h10
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h15
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
6h45
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
7h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - GIA LÂM
7h15
HTX QUANG VINH
65,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
7h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
7h45
HTX QUANG VINH
30,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
8h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
8h45
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
9h25
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
9h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - VIỆT TRÌ
11h15
CTY VT HOÀNG HÀ
135,000
CÓ KHĂN LẠNH, NƯỚC UỐNG
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
12h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - SƠN DƯƠNG
12h30
CTY VT KẾT ĐOÀN
150,000
10 CHUYẾN/THÁNG ĐẾN 25/8/2021
V.BẢO-HÒA BÌNH (BÌNH AN)
12h30
CTY TM HẢI AN HB
100,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - GIA LÂM
13h15
HTX QUANG VINH
65,000
VINH BẢO - NIỆM NGHĨA
13h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
VĨNH BẢO - SƠN TÂY
13h30
CTY CP OTO HÀ TÂY
95,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h40
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
13h45
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
14h10
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h25
HTX VT QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h30
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h35
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
14h40
HTX VT QUANG VINH
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h00
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h05
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h10
CTY VINH QUANG
30,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h15
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
15h20
HTX QUANG VINH
30,000
HÀNG NGÀY
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h30
HTX QUANG VINH
30,000
TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG
VĨNH BẢO - VĨNH NIỆM
15h45
CTY Ô TÔ KHÁCH HP
35,000
V.BẢO - NIỆM NGHĨA
16h30
HTX VT QUANG VINH
30,000
ĐIỆN THOẠI : 02253. 988079 - ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0986.951256 - WEBSITE : WWW.BENXEHAIPHONG.COM.VN